تسمه پروانه سنگ شکن

تسمه پروانه سنگ شکن

تسمه پروانه سنگ شکن

کارخانه آسفالت